Kurumsal

Çalışma Prensiplerimiz

Çalışma Prensiplerimiz Hizmet, Kalite ve Güven ilkeleri dahilinde taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşmede esas olarak;

• Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları,

• Hizmet sözleşmesinin konusu, amacı ve sunulacak hizmetler,

• Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri,

• Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme koşulları, müeyyideler,

• Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik,

• Sorumluluk sınırları ve müeyyideler,

• Anlaşmazlık halinde uzlaşma makamları,

• Tarafların yetkilileri ve imzaları,

• Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar, yer alır.

Hukuka, genel ahlak ve iş ahlakı kurallarına aykırı olan iş ve konularda görüşme dahi yapılmaz.

Metodolojimiz:

• Durum Tespiti ve Değerlendirme

• Çalışma Planlaması

• Mevcut Durumun-Yapının-Sistemin-Politikaların Analizi

• İdeal ve Uygun Yapının-Sistemin-Politikaların Tanımlanması

• Uygulama

• İzleme-Değerlendirme-Revizyon ve Öneri

Çalışma metodolojimiz; sunulan hizmetin niteliğine, her şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, her bir aşamada birbirini tamamlayan altı temel perspektif üzerine kuruludur:

• Finansman Perspektifi : Hissedarlar ve hissedarların tatmini

• Üretim Perspektifi : Teknoloji geliştirme kabiliyeti ve üretim mükemmelliği vb. • Müşteri Perspektifi : Müşteri ve müşteri tatmini

• Kreditör Perspektifi : Kredi verenler, kredibilite ve kreditörlerin tatmini

• Yönetim Perspektifi : Çalışanlar ve çalışanların tatmini, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım

• Yaratma ve Öğretme Perspektifi : Organizasyonun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesi

• Koordinasyon Perspektifi : Amaçlar, araçlar ve aralarındaki uyum Metodolojimizdeki herbir aşamanın ve perpektifin amaçları ve bu amaçlardan sapmalar önceden belirlenmiş ölçüm ve değerlendirme kriterleri ile kontrol edilir.

Fiyat Politikamız: Safir Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin fiyat politikası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın resmi tarifesi üzerine kuruludur. Safir Yönetim Danışmanlığının fiyat politikası ise, işin niteliğine, kapsamına ve gerektirdiği mesaiye göre değişmekte dolayısıyla “görüşme” metodu ile belirlenmektedir. Fiyatlandırma; saatlik, günlük veya aylık olarak belirlenebilir. Veya işin tamamı bazında “paket” olarak belirlenebilir. Veya başarı ücreti esasına bağlanabilir. Ya da “karma” olarak belirlenebilir. Hizmet sözleşmesi düzenlenmeden işe başlanılmaz.

Hakkımızda

Niçin Safir Denetim

 Niçin Safir Denetim 

Çalışma Prensiplerimiz

 Çalışma Prensiplerimiz 

Erişim Bilgileri

 Erişim Bilgileri