Çalışma Prensiplerimiz

Çalışma Prensiplerimiz Hizmet, Kalite ve Güven ilkeleri dahilinde taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşmede esas olarak;

• Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları,

• Hizmet sözleşmesinin konusu, amacı ve sunulacak hizmetler,

• Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri,

• Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme koşulları, müeyyideler,

• Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik,

• Sorumluluk sınırları ve müeyyideler,

• Anlaşmazlık halinde uzlaşma makamları,

• Tarafların yetkilileri ve imzaları,

• Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar, yer alır.

Hukuka, genel ahlak ve iş ahlakı kurallarına aykırı olan iş ve konularda görüşme dahi yapılmaz.

Metodolojimiz:

• Durum Tespiti ve Değerlendirme

• Çalışma Planlaması

• Mevcut Durumun-Yapının-Sistemin-Politikaların Analizi

• İdeal ve Uygun Yapının-Sistemin-Politikaların Tanımlanması

• Uygulama

• İzleme-Değerlendirme-Revizyon ve Öneri

Çalışma metodolojimiz; sunulan hizmetin niteliğine, her şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, her bir aşamada birbirini tamamlayan altı temel perspektif üzerine kuruludur:

• Finansman Perspektifi : Hissedarlar ve hissedarların tatmini

• Üretim Perspektifi : Teknoloji geliştirme kabiliyeti ve üretim mükemmelliği vb. • Müşteri Perspektifi : Müşteri ve müşteri tatmini

• Kreditör Perspektifi : Kredi verenler, kredibilite ve kreditörlerin tatmini

• Yönetim Perspektifi : Çalışanlar ve çalışanların tatmini, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım

• Yaratma ve Öğretme Perspektifi : Organizasyonun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesi

• Koordinasyon Perspektifi : Amaçlar, araçlar ve aralarındaki uyum Metodolojimizdeki herbir aşamanın ve perpektifin amaçları ve bu amaçlardan sapmalar önceden belirlenmiş ölçüm ve değerlendirme kriterleri ile kontrol edilir.

Fiyat Politikamız: Safir Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin fiyat politikası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın resmi tarifesi üzerine kuruludur. Safir Yönetim Danışmanlığının fiyat politikası ise, işin niteliğine, kapsamına ve gerektirdiği mesaiye göre değişmekte dolayısıyla “görüşme” metodu ile belirlenmektedir. Fiyatlandırma; saatlik, günlük veya aylık olarak belirlenebilir. Veya işin tamamı bazında “paket” olarak belirlenebilir. Veya başarı ücreti esasına bağlanabilir. Ya da “karma” olarak belirlenebilir. Hizmet sözleşmesi düzenlenmeden işe başlanılmaz.