9. Denetim ve Tam Tasdik

Denetim ve Tam Tasdik

 1. Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi,
 2. Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek,
 3. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması,
 4. Yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması,
 5. Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması, faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika (naylon fatura) olup olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilmesi, alt firmanın şirketinizden tahsil ettiği KDV’lerini vergi dairesine yatırıp yatırmadığının tespit edilmesi, alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının engellenmesi,
 6. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,
 7. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,
 8. İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek,
 9. Tam Tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.
 • Tam tasdik
 • Gelir vergisi işlemleri
 • Kurumlar vergisi işlemleri
 • Katma değer vergisi işlemleri
 • Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler
 • Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri
 • Yeniden değerleme,
 • Yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
 • Katma değer vergisi iadeleri
 • Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi
 • Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri
 • İhracatı teşvik uygulaması
 • Stok değerlemesi
 • İştirak kazançları
 • Yedek akçe tespit işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Sermaye tepit işlemleri
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
 • SSK ilişiksizlik belgesi işlemleri