3. Yeniden Yapılandırma

Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılandırma (reorganizasyon) hakkında türkiye de eksik dolayısıyla yalnış fakat yaygın bir anlayış vardır: Şirket üst yöneticisinin veya yönetiminin değiştirilmesi yeniden yapılandırma olarak kabul edilir. Oysa ki yeniden yapılandırma tamamen farklıdır ve her yeniden yapılandırmaya kadro-ekip-yönetim değişikliğinin eşlik etmesi gerekmez.Hatta, sorunu ve sorunların çözümünü sadece üst yönetim değişikliğinde aramak tehlikeli olabilir. Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun uygun biçimde sağlanması, sözkonusu uyumu sürdürebilecek esnek ve kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gerekli olabilir. Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır: insan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama, satış ve otomasyon yapı ve politikalarının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için:

 • Şirketin mevcut durum ve organizasyon yapısının değerlendirilerek, kuvvetli ve zayıf yönleri ile tehdit ve risklerinin belirlenmesi,
 • Finansman, pazarlama, satış, muhasebe, personel, üretim, karlılık, risk, borç, kaynak kullanımı, stok, denetim ve kontrol ile iktisadi etkinlik yapılarının ve politikalarının değerlendirilmesi ve şirket ihtiyaçlarına cevap veren yeni kurumsal yapı ve politikaların oluşturulması,
 • Özellikle mali bünyenin analizi ve sürekli olarak izlenmesi, işletme sermayesi gereksiniminin tespiti ve izlenmesi, finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, özkaynak, kredi-borç-alacak politikası, mali risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, finansman politikası oluşturulması,
 • İnsan kaynaklarının şirket stratejisine uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için bir insan kaynakları-beşeri sermaye sistem ve politikası oluşturulması, yapılacak işin gereklerine uygun personel alınması,
 • Şirket içinde kadro analizi, fonksiyonel analiz, süreç analizi yoluyla kadro, fonksiyon ve süreçlerin birebir eşlenmesi, olan ile olması gerekenin arasındaki farkın tespit edilerek; optimal ve kurumsal bir organizasyon, kadro, fonksiyon, ve süreç yapısı oluşturulması,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların optimal dağılımı, optimal desantralizasyon,
 • Departman ve personel bazında iş tanımlamaları ve iş akımlarının oluşturulması,
 • Şirket içi ve grup içi koordinasyon,
 • Personel için kısa temel eğitim ve seminerler,
 • Hazırlanacak bir stratejik plan dahilinde gerekli görülürse, holding şirket uygulamasına etkin bir şekilde geçilmesi,
 • Şirket ortaklığı veya proje bazında yabancı firmalar ile işbirliği imkanlarının araştırılması ve yabancı yatırımcıların getireceği, bilgi, deneyim, expertiz, sermaye, kredi, teknoloji ve yönetim anlayışı ile rekabet gücü ve karlılığı artırma imkanlarının mukayese edilmesi,
gereklidir. Ancak, iş adamlarının yeniden yapılandırmadan (reorganizasyon) çok, organizasyona önem vermeleri önemlidir. Kuruluşunu yapacakları yeni şirketler için; fizibilite, organizasyon, iş ve pazarlama planları ile stratejik planları hazırlamaları, kurumsal yapının temelini kuruluş aşamasında yerine getirmeleri önemlidir.Mevcut bir organizasyonun yeniden yapılandırılması, kurulacak bir organizasyonun yapılandırılmasından hem daha zor hem de daha maliyetlidir.