Noter Harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,90) 
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 20.600.000 liradan az, 10.450.700.000 liradan çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,8)
Harç miktarı 1.800.000 liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 3,6) 
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 
4. Konşimento yazılması harcı:
Konişmento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan (176.199 TL.)
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden (3.400.000 TL.)
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için (5.900.000 TL.)
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için (2.900.000 TL.) 
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için (4.400.000 TL.)
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (8.100.000 TL.)
bb)Serbest meslek kazanç defteri (10.100.000 TL.)
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler (10.100.000 TL.) 
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) (2.800.000 TL.)
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için (2.800.000 TL.)
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından (900.000 TL.)
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (1.800.000 TL.)
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) (5.900.000 TL.)
7.Tespit ve tutanak harçları: 
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti (5.900.000 TL.) 
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (104.300.000 TL.) 
9.Düzeltme harcı: 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için (1.400.000 TL.) 
10.Mukavele feshi harcı: 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için (1.400.000 TL.) 
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzelenecek tutanaklardan (20.600.000 TL.)